info@escem.com.tr
+90 262 335 4020

SIK SORULAN SORULAR

Sık Sorulan Sorular

6331 sayılı kanuna göre SGK ya kayıtlı çalışanı bulunan tüm firmalar bu hizmeti almak zorundadır. Bu hizmet kapsamında işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanından destek almalıdır.

İSG-Katip Sistemi, Çalışma Bakanlığı, SGK ile bağlantılı olarak İş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda kayıt ve takip sistemidir. İş güvenliği Hizmetleri, İş sağlığı Hizmetlerinin yürütülmesinden yasa ve yönetmelikleri uygulamalarını; İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı atama ile başlayan ve hizmet sonuçlandırılıncaya kadar tüm aşamaları takibini yapan online çalışan bir programdır. Bu programı kullanmadan hizmet almış sayılmaz ve sorumluluktan kurtulamaz.

İşyeri ortamının veya işin gereği olarak kişisel maruziyetlerde farklılık oluştuğunda, risk değerlendirme sonuçlarına göre işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri tekrarlanır.

08.06.2010 tarihli ve 27605 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği 20.12.2014 tarihli ve 29211 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği içerisine tüm hükümleri ile derç edilerek yürürlükten kaldırılmıştır.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2’sinde “ 1 ” işareti ile muafiyet getirilmiş işletme ve tesisler, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin (ÇGDYY) 33.ç maddesine bakılmaksızın gürültü konulu Çevre İzninden muaftır. Çevre İzin Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2’sinde “ 1 ” işareti ile muafiyet getirilmemiş işletmelerin ise, ÇGDYY Madde 33.ç kapsamında belirlenen; 07.03.2008 tarihinden önce kurulmuş ve açılma ve çalışma ruhsatı almış olanlar, çok hassas ve hassas kullanımlardan itibaren en az 500 metre mesafede olan, bu Yönetmelik çerçevesinde gürültü haritaları hazırlanması gereken yerleşim yerleri dışında bulunan; durumlardan birine haiz olması durumunda gürültü konulu Çevre İzninden muaftır. Ancak, yetkili idarenin talep etmesi halinde işletme ve tesisler için akustik rapor hazırlanması zorunludur

Sürekli emisyon ölçüm sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve kalite güvence sisteminin oluşturulması ile ilgili gereken usul ve esasları düzenlemektedir.

• Fizibilite raporunu hazırlar veya hazırlatarak onaylatır. • KGS2, YGT testlerini Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvara yaptırır. KGS2 raporunu 4 ay, YGT raporlarını en geç 2 ay içerisinde Valiliğe sunar. • KGS3 testlerini ayda en az bir kez yapar veya yaptırır. • Kurulan cihazlarda, ölçüm aralığı ilgili prosese uygun olarak seçer. • Dışarıdan hizmet alımı yoluyla sağladığı tüm iş ve işlemlerden Bakanlığa karşı sorumludur. • Numune alma noktalarını açar, platformu kurar (SEÖS Tebliği Madde 10 gereğince), iş sağlığı ve güvenliği şartlarının sağlanmasına ilişkin her türlü tedbiri alır.

• SEÖS’ün kurulu olduğu tesisin yakıt ve/veya prosesine; Çevre İzim ve Lisans Yönetmeliği hükümlerine göre alınmış olan izin ve lisansın yenilenmesini gerektirecek boyutta değişiklik olması durumunda; • KGS2’de elde edilen kalibrasyon fonksiyonu etiketleyecek şekilde SEÖS te değişiklik yapılması durumunda; • Gaz, sıvı veya katı yakıttan diğer tip yakıta geçiş yapılması sebebiyle yıl içerisinde kullanılan alternatif yakıt miktarının %10’dan fazla olması durumunda; • Birden fazla yakıt karışımından tek tip yakıta ya da tek tip yakıttan birden fazla yakıt karışımına geçilmesi halinde kullanılan alternatif yakıt miktarının %10’dan fazla olması durumunda; KGS2 testleri tekrarlanır.

“Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği” gereği; işletmelerin yaptıkları faaliyetler sonucu oluşan emisyonlarının kütlesel debi değerlerinin SKHKKY EK-3 d.3 maddesi sınır değerleri aşması nedeni ile ve/veya SKHKKY Ek-3.d.2 ve Ek-3.d.4 bulunan tesislerde ve de SKHKKY Ek-5 maddesi gereğince (Ek-5 A-2.2, Ek-5 C-4, Ek-5 C-5, Ek-5 C-7, Ek-5 F-4, Ek-5 H-2 ) gruplarına dahil olan tesislerin gerekli olan bacalarına Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri (SEÖS) cihazlarının kurulması ve işletilmesi yasal bir zorunluluktur.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre İznine veya Çevre İzin ve Lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde sınıflandırılmıştır. Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmeleri için, öncelikle Geçici Faaliyet Belgesi almak zorundadır. Geçici Faaliyet Belgesi alan işletmeler belge tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi almak zorundadır.

Alıcı ortam deşarj standartlarının belirtildiği tablolarda anlık numune parametresi bulunmayan sektörlerde ilgili idare tarafından yapılacak denetlemelerde, alınacak anlık numuneler kontrol amacıyla kullanılabilir. Bu durumda alınan anlık numune değeri iki saatlik kompozit numune için verilen standart değerden %20 daha fazla çıkması durumunda cezai işleme esas olmak üzere değerlendirme yapılır.

İşletmenin Çevre İzin başvurusunda bulunabilmesi için bir adet yirmi dört saatlik kompozit atıksu numune sonucunun veya en az üç adet iki saatlik kompozit atıksu numunesi analiz sonuçlarının aritmetik ortalamasının bu Yönetmelikte belirtilen standartları sağlaması gerekmektedir.

Numune alma sıklığı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği Tablo 1 e göre belirlenmektedir

Translate »