info@escem.com.tr
+90 262 335 4020

Su, Atıksu, Proses Suyu, Deniz Suyu, Yüzeysel Su Analizleri

ESÇEM; Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY) ve diğer yönetmelikler kapsamında çevre izni, iç izleme ve performans ölçüm ve analiz hizmetlerini sağlamaktadır.

ESÇEM Çevre ve İş Hijyeni Laboratuvarları,

Türkak Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir laboratuvar olarak Su, Atıksu, Proses Suyu, Deniz Suyu ve Yüzeysel Su analizlerini Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY) ve diğer ilgili yönetmelikler kapsamında uzman ve yetkili personeller ile gerçekleştirmektedir.

Su, Atıksu, Proses Suyu, Deniz Suyu, Yüzeysel Su Analizleri

Su, Atıksu, Proses Suyu, Deniz Suyu, Yüzeysel Su Parametreleri;
•    pH, Sıcaklık, İletkenlik, Çözünmüş Oksijen, Oksijen Doygunluğu
•    Işık Geçirgenliği (Seki Diski), Yüzer Madde, Debi
•    Tuzluluk, Bulanıklık
•    Alkalinite, Karbonat Alkalinitesi, Bikarbonat Alkalinitesi, Asidite
•    Sertlik, Kalsiyum Sertliği, Magnezyum Sertliği
•    Renk, Koku, Tat
•    Balık Biyodeneyi (ZSF)
•    Askıda Katı Madde (AKM)
•    Çökebilir Katı Madde
•    Toplam Katı Madde, Çözünmüş Katı Madde
•    Sabit Katı Madde, Uçucu Katı Madde
•    Aktif Klor, Serbest Klor, Toplam Klor, Bakiye Klor, Bağlı Klor
•    Klorür, Florür, Bromür, Sülfat
•    Fenol, Fenoller
•    Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)
•    Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ)
•    Krom (VI)
•    Hidrazin
•    Klorofil-a (Üretkenlik)
•    Fosfat, Fosfat Fosforu, Toplam Fosfor
•    Sodyum (Na), Potasyum (K), Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg)
•    Amonyum, Amonyum Azotu, Amonyak, Amonyak Azotu
•    Toplam Kjeldahl Azotu, Toplam Azot, Organik Azot, İnorganik Azot
•    Nitrit, Nitrit Azotu, Nitrat, Nitrat Azotu
•    Sülfür, Sülfit
•    Yağ ve Gres
•    Yüzey Aktif Madde (MBAS)
•    Toplam Siyanür, Serbest Siyanür, Zayıf Asitte Çözünebilen Siyanür (WAD Siyanür)
•    Serbest Karbondioksit, Permanganat İndeksi
•    Bizmut (Bi), Galyum (Ga), İndiyum (In), Kükürt (S), Zirkonyum (Zr), Vanadyum (V), Stronsiyum (Sr), Molibden (Mo),
•    Gümüş (Ag), Alüminyum (Al), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Bor (B), Kadmiyum (Cd), Demir (Fe)
•    Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Lityum (Li), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Civa (Hg), Kurşun (Pb)
•    Kalay (Sn), Çinko (Zn), Antimon (Sb), Talyum (Tl), Fosfor (P), Silisyum (Si), Titanyum (Ti), Selenyum (Se)
•    Hidrokarbonlar, Katran ve Petrol Kökenli Yağlar, Mineral Yağlar ve Türevleri
•    Sodyum Adsorbsiyon Oranı (SAR), Sodyum Karbonat Kalıntısı, Değişebilir Sodyum Yüzdesi
•    Toplam Organik Halojenler (TOX), Adsorblanabilen Organik Halojenler (AOX)
•    Silika (SiO2)
•    Uçucu Organik Bileşikler (VOCs)
•    Ftalatlar
•    Poliaromatik Hidrokarbonlar (PAHs)
•    Pestisitler
•    Poliklorlübifeniller (PCBs)
•    TRIX İndeksi
•    Toplam Organik Karbon
•    Toplam Koliform, Fekal Koliform, Fekal Streptekok (Enterekok), Escherichia Coli (E.Coli), Salmonella, Koloni Sayımı
•    Pseudomonas aeruginosa, Clostridium Perfringens

Translate »