Toprak, Arıtma Çamuru ve Atık Analizleri

ESÇEM Çevre ve İş Hiyeni Laboratuvarları,

Türkak Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir laboratuvar olarak Toprak, Atık, Arıtma Çamuru ve Sediment analizlerini Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik, Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik kapsamında uzman ve yetkili personeller ile gerçekleştirmektedir.

Toprak, Atık, Arıtma Çamuru, Sediment Parametreleri;
•    pH, İletkenlik
•    Siyanür
•    Pestisit
•    Ftalatlar, DEHP
•    BTEX
•    Uçucu Organik Bileşikler (VOC)
•    Poliklorlübifeniller (PCBs)
•    Poliaromatik Hidrokarbonlar (PAH)
•    Toplam Petrol Hidrokarbonları (TPH)
•    Mineral Yağlar (Hidrokarbonlar)
•    Kuru Madde, Nem
•    Kızdırma Kaybı (Yanma Kaybı)
•    Fenoller, Fenol İndeksi
•    Klorür, Florür, Bromür, Sülfat
•    Nitrat, Nitrat Azotu, Nitrit, Nitrit Azotu
•    Amonyum, Amonyum Azotu, Amonyak, Amonyak Azotu
•    Fosfat, Fosfat Fosforu, Toplam Fosfor
•    Krom (VI)
•    Ektrakte Edilebilen Organik Halojenler (EOX)
•    Toplam Organik Halojenler (TOX)
•    Adsorblanabilen Organik Halojenler (AOX)
•    Bizmut (Bi), Galyum (Ga), İndiyum (In), Kükürt (S), Zirkonyum (Zr), Vanadyum (V), Stronsiyum (Sr)
•    Gümüş (Ag), Alüminyum (Al), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Bor (B), Kadmiyum (Cd), Demir (Fe)
•    Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Lityum (Li), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Civa (Hg), Kurşun (Pb)
•    Kalay (Sn), Çinko (Zn), Antimon (Sb), Talyum (Tl), Fosfor (P), Silisyum (Si), Titanyum (Ti), Uranyum (U)
•    Sodyum (Na), Potasyum (K), Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg)
•    Yağ ve Gres
•    Toplam Azot
•    Organik Madde,
•    Liner Alkil Benzen Sülfonat (LAS)
•    Toplam Çözünen Katı
•    Uçucu Katı Madde
•    Toplam Organik Karbon (TOK), Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK)
•    NPE, PCDD/F, C/N,
•    Coli, Asbest

 

Bize Ulaşın

+90 262 335 40 20