Emisyon Ölçümleri
Hava Kalitesi Ölçümleri
Su, Atık Su Analizleri
Atık Yağ Analizleri
Atık Çamur ve Toprak Analizleri
Akustik, Çevresel Gürültü
İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği
ÇED ve Danışmanlık
Elektrik Enerji Kalitesi Ölçümleri
Enerji Verimliliği Ölçümleri
Termal Kamera Ölçümlerimiz
Biyogaz
Ürünlerimiz
 
online katalog
 
 
 
 
Duyurular&Haberler
EMİSYON ÖLÇÜM CİHAZLARI TEMSİLCİLİĞİ ALINMIŞTIR.
 
Atık, Atık Çamur ve Toprak Analizleri

 
 Atık, Atık Çamur ve Toprak Analizleri

ESÇEM laboratuarı olarak;

  • Düzenli depolama tesislerine ilişkin teknik esaslar ile tehlikeli, tehlikesiz ve inert atıkların düzenli depolama tesislerine kabulü ve atıkların düzenli depolanmasına ilişkin yasak, sınırlama ve yükümlülükleri, alınacak önlemleri, yapılacak denetimleri, tabi olunacak hukuki ve cezai sorumlulukları kapsamak amacıyla yayınlanan ‘’ Atıkların Düzenli Depolanmasına İlişkin Yönetmelik ‘’ EK II Kapsamında analizlerin yapılarak raporlanması,
  • Evsel ve kentsel atıksuların arıtılması sonucu ortaya çıkan arıtma çamurlarının toprağa, bitkiye, hayvana ve insana zarar vermeyecek şekilde, toprakta kontrollü kullanımına ilişkin teknik ve idari esasları kapsayan ‘’ Evsel Ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik ‘’ kapsamında analizlerin yapılarak raporlanması,
  • Tehlikeli atık olarak sınıflandırılan ve ‘’ Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin ‘’ (EK 5)’inde listelenmiş olan ve tehlikeli kabul edilen özelliklerinden birini veya birden fazlasını gösteren ve bu H3 ten H8’e kadar olan keza  H10 ve H 11 bakımından ise (Ek 6) daki eşik konsantrasyonlarının üzerinde bir değere sahip atıkların üretimi, toplanması, geçici olarak depolanması, ara depolanması, taşınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, ithali ve ihracatına ilişkin yasak, sınırlama ve yükümlülükleri, alınacak önlemleri, yapılacak denetimleri, tabi olunacak hukuki ve teknik sorumlulukları kapsayan ‘’ Tehlikeli  Atıkların  Kontrolü Yönetmeliği ‘’ ne göre analizlerin yapılarak raporlanmasını,

Sağlamak amacıyla aşağıdaki analizleri yaparak raporlamaktayız.


As (Arsenik)

Sb (Antimon)

Ba (Baryum)

Se(Selenyum)

Cd (Kadmiyum)

Zn (Çinko)

Cr toplam (Toplam Krom)

Klorür

Cu (Bakır)

Florür

Hg (Civa)

Sülfat

Mo (Molibden)

TDS ( Toplam çözünen katı)

Ni (Nikel)

Fenol İndeksi

Pb(Kurşun)

TOK(Toplam organik karbon)

AOX (Adsorblanabilen organik halojenler)

BTEX(benzen, toluen, etilbenzen ve ksilen)

LAS (Lineer alkilbenzin sülfonat)

PCBler

DEHP (Diftalat(2-ethylhexyl))

Mineral yağ

NPE (Nonil fenol ile 1 ve 2 etoksi grubu olan nonil fenol etoksilatların toplamını içerir)

LOI ( Kızdırma Kaybı)

PAH (Polisiklik aromatik hidrokarbon veya poliaromatik hidrokarbonların toplamı )

PCDD/F Poliklorlu dibenzodioksin/dibenzofuranlar

PCB (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 sayılı poliklorlu bifenil bileşiklerinin toplamı)

 

  AnasayfaKurumsal Belgelerimiz ReferanslarımızDuyurular İletişim Site Haritası